top of page

Paper Presentation

DOWNLOAD ABSTRACT

pdf.png

Agnieszka Łuciuk-Wojczuk

Music - the pulse of life
The role of music as recorded in the autobiographical memory of a music therapist based on her life narrative - a pedagogical perspective

The basic defining criterion of autobiographical memory is the connection between the content of this memory and one’s own past, thus the narrator can be a witness, an observer, or an object of a particular memory (Barzykowski 2017).

The categorial analysis of the autobiographical interview conducted with Joanna demonstrated the role music had played in her life and the role played by music therapy studies and her work as music therapist. The technique used in the study consists in identifying and reflecting on such categories as: actors, places, time, values, and expectations, and in specifying entities within each category. The relationships between the entities and particular categories which are discovered in the process of interpretation lead to the formulation of pedagogical/andragogic implications, through which one can indicate, in the manner that is typical of qualitative studies, what is unique in the person’s experiences (Marek, Walulik, 2019).

The heuristic perspective allowed reaching the meanings and finding the sense of events through the narrative in which Joanna reconstructed her life. Its interpretation revealed the multidimensional role that music had played in her integral development as a person: it had been a close companion since her earlier musical experiences and had helped her to discover the truth about the world and shaped her self-awareness. However, only the experiences connected with music therapy allowed her to consciously understand the impact music had exerted on her life. It was the culmination of Joanna’s developmental path towards self-fulfilment.

The values identified in analysis: meeting and closeness, and expectations: self-actualisation and – on a deeper level –fulfilment, reflect two worlds: rational and emotional, which permeate and imply each other, and it is music that is the most distinct non-personal actor present in both of them. This actor played a vital role in Joanna's integral development, which reveals a leading pedagogical implication.

……………

Muzyka – puls życia. Rola muzyki i jej pedagogiczne implikacje zapisane w pamięci autobiograficznej muzykoterapeutki na podstawie narracji z całego życia

Podstawowym kryterium definicyjnym pamięci autobiograficznej jest powiązanie treści wspomnienia z własną przeszłością, dlatego podmiot może być zarówno świadkiem, obserwatorem, jak również przedmiotem przypomnienia (Barzykowski 2017).

Analiza kategorialna autobiograficznego wywiadu przeprowadzonego z Joanną, pokazała, jaką rolę odegrała w jej życiu muzyka, a także odbyte przez nią, studia muzykoterapeutyczne i podjęta praca jako muzykoterapeuta. Zastosowana technika, stanowiąca adaptacją metody analizy strukturalnej tekstów biblijnych, polega na identyfikowaniu i poddawaniu refleksji kategorii takich jak: „aktorzy”, „miejsca”, „czas”, „wartości” oraz „oczekiwania”, jak również wyszczególnieniu, w ramach każdej z kategorii, encji. Rozpoznane w procesie interpretacji relacje pomiędzy encjami oraz poszczególnymi kategoriami prowadzą do sformułowania implikacji pedagogicznych/andragogicznych, poprzez które można wskazać w typowy dla badań jakościowych sposób, to co jest wyjątkowe w doświadczeniu osoby (Marek, Walulik, 2019).

Heurystyczna perspektywa umożliwiła dotarcie do znaczeń, a także odnalezienie sensów wydarzeń, na podstawie narracji stanowiącej rekonstrukcję życia narratorki. Interpretacja narracji pokazała wielowymiarową rolę muzyki, jaką odegrała w jej integralnym rozwoju, jako osoby: pełniła rolę bliskiego towarzysza począwszy od najwcześniejszych doświadczeń muzycznych, pomagała odkrywać prawdę o świecie i kształtowała samoświadomość siebie. Jednakże dopiero doświadczenie muzykoterapii pozwoliło jej na świadome rozumienie wpływu muzyki na jej życie. Stanowiło ukoronowanie drogi rozwojowej Joanny w kierunku samorealizacji.

Wyłonione w procesie analizy wartości: Spotkanie oraz Bliski, jak również oczekiwanie Samorealizacja i na głębszym poziomie pragnienie Spełnienie odzwierciedlają dwa światy: racjonalny oraz uczuciowy, które wzajemnie przenikają się i implikują, a najwidoczniej obecnym w obydwóch z nich, nieosobowym aktorem jest właśnie muzyka. Ten aktor odegrał znaczącą rolę w integralnym rozwoju Joanny, co wyłania wiodącą implikację pedagogiczną.

Agnieszka Łuciuk-Wojczuk

Agnieszka Łuciuk-Wojczuk is a musician in the Kraków Philharmonic Orchestra, a certified music therapist and a music therapy teacher. She has participated in an international training project (2009/2010): Leonardo da Vinci - European Music in Healthcare Settings Training, held in hospitals in Paris, Dublin, Manchester and Kraków.

Agnieszka is a member of the Polish Music Therapists Association, World Federation of Music Therapy, and Society for Psychosomatic Education.

She is the author of the book Music therapy in the recovery process of cancer patients, and of publications dealing with the role of work with the body and spirituality among oncological patients. Agnieszka is currently conducting a research project concerning the experience of music therapy (in the process of music therapy education) in shaping the adulthood of women. As a music therapist and a lecturer, she cooperates with the Centre of Psycho-Oncology Unicorn, University of Music, Jesuit University Ignatianum, Jagiellonian University, and St. Lazarus Hospice in Kraków.

Recent Publications and Conference Presentations

Łuciuk-Wojczuk, A. (2019). Music body spirit psycho-oncology model: the role of spirituality in applying music therapy in work with oncological patients. In: Hougham R., Pitruzzella S., Scoble S., Wengrower H. (eds.) Traditions in Transitions in the Arts Therapies (pp. 117-134.)

Łuciuk-Wojczuk, A. (2020). Muzykoterapeutyczne aspekty pracy z ciałem na podstawie modelu Muzyka – Ciało – Duch. In: Wilczek-Rużyczka E. ed., Człowiek w sytuacji zagrożenia zdrowia z perspektywy psychosomatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, str. 127-138. ISBN 978-83-233-4909-9 e-ISBN 978-83-233-7154-0. [Music therapy aspects of working with the body based on the model of Music - Body - Spirit. [in:] ed. Wilczek-Rużyczka E.: A man in a health threatening situation from a psychosomatic perspective. Published by the Jagiellonian University, Cracow 2020, pp. 127-138].

Łuciuk-Wojczuk A. Profound music experience – flow, transgression and transcendence in music therapy in psycho-oncology. Article in the review process in: Approaches – An Interdisciplinary Journal of Music Therapy (currently the third stage).

Conference presentations:
2019: Presentation: Profound music experience – thru or imagined windmills? 15th European Arts Therapies Conference: Imagining Windmills Trust, truth and the unknown in the arts therapies..Alcala de Henares, Spain.

2019: Workshop: Rhythm, movement, and sound in experiencing corporeality – music therapy workshop. Third Ignatian Psycho-oncological Workshop. Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland.

2019: Paper presentation: Music therapy aspects of working with the body
Workshop: Experiencing music through the body
20th European Symposium on Somatotherapy and Psychosomatic Education

bottom of page