Zubel, Joanna

MAD (Music, Arts & Drama) in a language class
 

Muzyka, Sztuka i Drama na zajęciach z języka obcego
 

Joanna Zubel
 

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn” – this quote by Ignacio Estrada has become the motto of a specialist English language course for future pedagogues run as part of the requirements to be met by graduates of second-cycle studies in the field of pedagogy at Jesuit University Ignatianum in Krakow. The key objectives of the course focus on the development of students’ proficiency in using English in their future professional environment.

Although the syllabus includes a pre-determined set of topics to be covered and skills to be practised in class, it also allows for students’ individual selection of materials and techniques, via which the main topics are conveyed. This is where methodology meets arts therapies.

A weekly language teaching-learning session becomes an interdisciplinary experience for the students and the teacher. Merging teaching methods and learning styles initiate free expression as part of the language learning process. As a result, playing, singing, drawing and acting enter the paradigm of four basic language skills, i.e. listening, reading, speaking and writing. With the subskills refined, a language class turns into an arts workshop, thus redefining the approach adopted by the course designer.

Several editions of the course have shown that mutual trust and flexibility in the classroom, supported by teacher’s expertise and students’ openness, can facilitate the language learning process. Apart from the basic and most obvious role of the knowledge provider and language expert, the teacher also assumes the less expected roles of a mediator, performer, actor, magician etc. Thus, arts become a meeting point for all the participants of the course, no matter what their pre-assumptions were at the very beginning. All in all, the course brings multiple outcomes for the students as well as for the teacher.


Muzyka, Sztuka i Drama na zajęciach z języka obcego

“Jeśli dzieci nie potrafią nauczyć się w sposób, jaki my ich uczymy, może powinniśmy zacząć je uczyć w sposób, w jaki one się uczą” – ten cytat Ignacio Estrady stał się mottem kursu z nowożytnego języka specjalistycznego dla przyszłych pedagogów, prowadzonego w ramach wymagań stawianych absolwentom kierunku pedagogika studiów II stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie. Główne cele kursu skupione są na rozwoju biegłości językowej w zakresie języka angielskiego w ich przyszłym środowisku pracy.

Chociaż sylabus przedmiotu zawiera zestaw uprzednio określonych tematów oraz umiejętności do ćwiczenia w praktyce, umożliwia on również indywidualną selekcję materiałów oraz technik, za pomocą których przekazywane są poszczególne tematy. To właśnie tu metodyka spotyka się z arteterapią.

Cotygodniowa sesja językowa staje się interdyscyplinarnym doświadczeniem dla studentów oraz dla nauczyciela. Przeplatające się nawzajem metody nauczania oraz style uczenia się inicjują swobodną ekspresję, jaką część procesu uczenia się. W rezultacie, gra, śpiew i rysunek wchodzą w paradygmat czterech podstawowych sprawności językowych, czyli słuchania, czytania, mówienia i pisania. Z tak dopracowanymi umiejętnościami szczegółowymi, zajęcia z języka obcego zamieniają się w warsztat artystyczny, redefiniując w ten sposób podejście przyjęte przez twórcę kursu.

Kilka edycji kursu pokazało, że wzajemne zaufanie oraz elastyczność podczas zajęć, wsparte kompetencjami nauczyciela oraz otwartością studentów, mogą usprawnić proces uczenia się języka. Poza podstawową i najbardziej oczywistą rolą dostarczającego wiedzy oraz eksperta językowego, nauczyciel przyjmuje również mniej spodziewane role mediatora, artysty, aktora, magika itp. W ten sposób, sztuka staje się miejscem spotkania dla wszystkich uczestników kursu, bez względu na ich założenia na jego początku. Ogólnie rzecz biorąc, kurs przynosi wielorakie efekty zarówno dla studenta, jak i dla nauczyciela.

 

Biography

Joanna Zubel, Master of Arts in English Philology, an academic teacher at Jesuit University Ignatianum in Krakow since 1999. She teaches English as a foreign language, English for pedagogues and methodology of teaching English as a foreign language. She is the Head of the Foreign Languages Centre at Ignatianum. Her academic interests include: enhancing learners’ motivation to study foreign languages, adapting course materials to the needs of the learners, diversifying teaching methods to facilitate the process of learning a language for various types of learning styles.

She has been awarded numerous prizes for her teaching and organization achievements, including the Medal of the National Education Commission awarded by the Minister of National Education of Poland.

In private, she is a mother of two individualists. Her recent passion is Zumba. She is a member of the Polish Scouting Association, which grew out of her love for educating young people and assisting their development.