Stefanska, Anita

Aiding The Development Of Adults With Disabilities Using Theatre Therapy:  Proof-Based Therapy In Developing Communication Skills In Persons With Mental Disabilities – Mdt Model
 

WSPOMAGANIA  ROZWOJU  DOROSŁYCH OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ   W PROCESIE TEATROTERAPII :  OPARTA  NA DOWODACH TERAPIA  ROZWIJANIA KOMUNIKATYWNOŚCI W  MODELU  MDT

Anita Stefanska

The presentation refers to the project of theatre therapy, which employed a novel concept of aiding development in the mentally disabled. In agreement with the findings of research proving that human personality is shaped throughout all the stages of human life, the author advocates that the change in therapy must not be made against the patient's will and without their acceptance.  

Based on the assumption that communication is a key prerequisite in effective relational activity, which, at the same time, is likely to act as a factor determining one's personal perception of life independence, the author demonstrates how to use her own MDT model of theatre therapy as intended for the development of interpersonal communication among persons with mental disabilities.

While the proposed concept of theatre therapy, used as a tool for boosting communication, corresponds to current special needs education concepts that expressly go beyond the theory of deficiency, it also strives to stimulate the rich artistry behind theatre-specific activity. Thus, therapy is intended to serve as a path ultimately leading up to art. A process of interaction thus created effectively stimulates positive development mechanisms, including those responsible for the development of specific competence.  

Research findings expressly emphasise the significance of approaches based on activity and creative theatre performance in promoting communication skills in people with moderate disabilities. 

The author presents her own concepts of research tools - e.g. Z. Nęcki's SaaK test as well as her own test of "Ciało" (The Body) - devised for the appraisal of the level of communication skills of the mentally disabled. The author also presents suggestions for future research in aiding the development of disabled adults through theatre therapy.


 

WSPOMAGANIA  ROZWOJU  DOROSŁYCH OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ   W PROCESIE TEATROTERAPII :  OPARTA  NA DOWODACH TERAPIA  ROZWIJANIA KOMUNIKATYWNOŚCI W  MODELU  MDT

Omówiono projekt  teatroterapii, który realizowano w nowoczesnej koncepcji wspomagania rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną Wpisując się w nurt badań zakładających permanentne kształtowanie się osobowości człowieka we wszystkich etapach ludzkiego życia - autorka propaguje pogląd, iż zmiana w terapii nie może dokonać się wbrew osobie usprawnianej, ponad nią i poza nią. Autorka wychodząc z założenia, że komunikatywność to kluczowy warunek skutecznej aktywności relacyjnej, który może być czynnikiem mającym wpływ na subiektywnie odczuwaną samodzielność życiową - ukazuje zastosowanie autorskiego modelu teatroterapii MDT w obszarze rozwoju interpersonalnej aktywności komunikacyjnej dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Proponowana koncepcja teatroterapii jako procesu zwiększania aktywności komunikacyjnej z jednej  strony koresponduje  z koncepcjami współczesnej pedagogiki specjalnej  zdecydowanie wychodzącymi poza teorię braku czyli likwidację objawów zaburzeń i ujawnianych braków a z drugiej skoncentrowana jest na stymulowaniu bogatej,  artystycznej strony działań teatralnych w terapii jako drogi dochodzenia przez arteterapię do sztuki.  Tak budowany proces oddziaływań stanowi konkretną ofertę dla pobudzania pozytywnych dynamizmów rozwojowych, w tym takich wymagań jak rozwijanie określonych kompetencji.

Zaprezentowane wyniki badań ostatecznie ukazują znaczenie metod opartych na działaniu i kreatywnej grze teatralnej, szczególnie istotnych dla podnoszenia jakości  komunikatywności  osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

 Autorka przedstawia własne opracowania narzędzi badawczych dla  oceny stopnia aktywności komunikacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Test SaaK wg. Z. Nęcki oraz autorski Test „Ciało”. Ponadto przedstawia sugestie dotyczące przyszłych badań w zakresie wspomagania rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością w procesie teatroterapii.

 

Biography

presenter photo

Anita Stefanska, PhD, is Assistant Professor in the department of Pedagogy and Arts, Adam Mickiewicz University, where she conducts research on the development of social skills in persons with disabilities through drama activities. She holds MA in and PhD in Pedagogy. She is also a drama instructor and certified arts therapist. Anita shares her practical experience with teachers, psychologists, therapists and other professionals in Eastern and Central Europe, where she has authored more than 100 workshops. She is President elect of the Polish Arts Therapy Association, “Kajros”, and member of the North American Drama Therapy Association.

Anita has published numerous articles and a book entitled Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób niepełnosprawnych intelektualnie (Drama Therapy as a Method of Developing A Sense of Dignity in the Disabled).

 

Recent Publications

Opportunities and Implications of Using Drama Therapy in Workshop Activities. W: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení , (ed.) Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz , Brno 2015.

Positive impact of drama therapy workshops on development of social skills,” Kultura i Edukacja“ 2015.T.2

Stefanska, A. (2015) Body That Does Not Get Bored or About Supporting Non-verbal Communication in the Process of Drama Therapy of the Intellectually Disabled. The New Educational Review (Vol. 41, No.3).

Theater Therapy of Among Young People with Intellectual Disabilities, „Chowanna” 2015. T. 2 (45).

Teatr Podążający za Osobą/ Theatre Following a Person; part of an international project „Więcej niż teatr” / More than Theatre organized by Jerzy Grotowski Institute; Wrocław 2016.