Holmqvist, Gärd

Vitality affects in art therapy. A study about their occurrence and importance of individual inner change.
 

Vitalitetsaffekter I bildterapi. En studie om förekomst och deras betydelse för inre förändring.
 

Gärd Holmqvist
 

The aim of this study was to describe the occurrence of vitality affects and to shed light on their importance in terms of clients' inner change through art therapy. Vitality affects refer to a specific intrasubjective sense of energy, power, meaning, and sense of aliveness. According to Stern (2010) art, music and dance can start an inner movement, i.e. vitality affects, that leads to vitalisation in a way that promotes processes of inner change and that in turn improves health. In order to understand the importance of vitality affects, it became necessary also to investigate the presence of basic affects (Tomkins,1984).

To illustrate the study´s results, i.e. how vitality affects were related to inner change, I will present some client cases with painted images. The cases differ from each other in that the person described vitality affects either arising from the art therapist’s empathetic verbal or non-verbal response, from a special experience in nature or from the interpreted symbolic language of the image.

This study showed that vitality affects appear to be of great importance for the outcome of art therapy. It also showed that a positive therapeutic alliance and the client´s ability to develop a reflective distance to the painted image have a decisive impact on whether an inner and lasting change is possible or not. 

The field of vitality affects in art therapy has remained relatively unexplored.  Until now, it has only been studied in the context of art therapy and autistic children (Evans & Rutten-Saris, 1998). Beyond, Smeijters et al. (2011) has showed that art therapy, dance therapy and drama therapy can promote a feeling of vitality in young offenders. Therefore, vitality affects and their meaning in art therapy, as well as in other non-verbal therapies, is an area that needs further exploration.


Vitalitetsaffekter I bildterapi. En studie om förekomst och deras betydelse för inre förändring

Syftet med studien var att beskriva förekomst av vitalitetsaffekter och att belysa deras betydelse för klienters inre förändring genom bildterapi. Vitalitetsaffekter refererar till en specifik intrasubjektiv känsla av energi, kraft, mening samt en känsla av att vara levande.  Enligt Stern (2010) kan konst, musik och dans starta en inre rörelse, en så kallad vitalitetsaffekt, som leder till vitalisering på ett sätt som främjar inre förändringsprocesser, vilket i sin tur leder till förbättrad hälsa. För att förstå vitalitetsaffekternas betydelse var det nödvändigt att även undersöka förekomst av basala effekter (Tomkins,1984).

För att illustrera studien resultat, dvs. hur vitalitetsaffekter är relaterade till inre förändring, kommer jag att presentera några klientfall med målade bilder. Fallbeskrivningarna skiljer sig från varandra på så vis att personen beskriver vitalitetsaffektens uppkomst antingen från terapeutens empatiska verbala och icke-verbala gensvar, från en speciell naturupplevelse eller från det tolkade symboliska innehållet i bilden.

Studien visade att vitalitetsaffekter är av stor betydelse för bildterapins resultat. Den visade också att en positiv terapeutisk allians och klientens förmåga att utveckla en reflektiv distans till den målade bilden är av avgörande betydelse för om en inre och varaktig förändring är möjlig eller inte.

Vitalitetsaffekter I bildterapi är ett ännu relativt outforskat område. Hittills har det endast studerats i bildterapi med autistiska barn (Evans & Rutten-Saris, 1998). Därutöver har Smeijters et al. (2011) visat att bildterapi, dansterapi och dramaterapi kan ge upphov till en känsla av vitalitet hos unga lagbrytare.  Vitalitetsaffekter och deras betydelse inom bildterapi och andra icke verbala terapier är därför ett område där det behövs fortsatt forskning.

 

Biography

Gärd Holmqvist is an occupational therapist and she has experience of working with art therapy in adult psychiatric care since 1977. She has a MSc in Art Therapy and is authorized art therapist according to Swedish National Association of Art Therapists (SRBt). Since 2018 she has a PhD in Health and Lifestyle.

Her thesis:   Bildterapi - en väg till inre förändring och förbättrad hälsa // Art therapy - a way to inner change and improved health is about art therapy, inner change and improved health. She has published four articles in this subject.

PHOTO

Recent Publications

Holmqvist, G., Roxberg, Å., Larsson, I., & Lundqvist Persson, C. (2017). Expressions of vitality affects and basic affects during art therapy and their meaning for inner change. International Journal of art therapy, 1-10. Doi:10.1080/17454832.2018.1480639

Holmqvist, G., Roxberg, Å., Larsson,I., & Lundqvist Persson, C. (2017). What art therapists consider to be patient’s inner change and how it may appear during art therapy. The Arts in Psychotherapy, 56, 45-52. doi: 10.1016/j.aip.2017.07.005

Holmqvist, G., Jormfeldt, H., Larsson, I., & Lundqvist Persson, C. (2016). Women´s experiences of change through art therapy. Arts & Health. doi: 10.1080/17533015.2016.1225780 

Holmqvist, G., & Lundqvist Persson, C. (2012). Is there evidence for the use of art therapy in treatment of psychosomatic disorders, eating disorders and crisis? A comparative study of two different systems for evaluation. Scandinavian Journal of Psychology, 53(1), 47-53. doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00923.x